Новости
3 месяца сохраняется статус
26.12.2019

Берешектің 3 ай ішінде тегін медициналық көмекті МӘМС пакеті шегінде алуға құқығы сақталады. Сақтандырылу мәртебесін алу үшін, МӘМС жүйесіне кеш кіру кезінде, алдыңғы 12 ай (2020 жылғы 1 қаңтарынан бастап) үшін берешекті өтеу керек.

Егер 3 ай ішінде Сіз жаңа жұмысты таба алмасаңыз, онда жұмыссыз ретінде тіркелу және жүйеде сақтандырылу мәртебесін алу үшін, жұмыспен қамту орталығына өтініш етіңіздер. Бұл жағдайда, МӘМС-ке Сіз үшін жарналар мемлекеттік бюджеттен жүргізіледі.
Ресми жұмысы мен тұрақты табысы жоқ тіркелмеген жұмыссыздар, әрекет етпейтін жеке кәсіпкерлер немесе азаматтар келесіні жасай алады:

1. 1-ші ең төменгі жалақыдан 5 % өздігінен төлеу. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап, МӘМС үшін төлемді екінші деңгейлі банктер, «Қазпошта» АҚ, Kaspi.kz қосымшасы (төлемді белгілеу коды – 122) арқылы аудару. Төлемдерді ай сайын, ал әрбір ай үшін аванспен жеке төлем тапсырмасы/хабарламасымен жүзеге асыруға болады.
2. Бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) қатысушысы ретінде тіркелу және айына 1 АЕК (айлық есептік көрсеткіш) төлеу, бұл 2020 жылы қала үшін 2 651 теңгені құрайды, 0,5 МРП (1 326 теңге) – ауыл үшін. Бұл сомадан 40 % МӘМС жарналары, 10 % – жеке табыс салығы, 20 % – әлеуметтік аударымдар, 30 % – міндетті зейнетақы жарналары төлеу есебіне есептеледі.

Қосымша ақпарат бойынша 1406 байланыс-орталығына өтініңіздер.

 

 

В течение 3 месяцев задолженности сохраняется право получать бесплатную медицинскую помощь в рамках пакета ОСМС. Для получения статуса застрахованного, при позднем вхождении в систему ОСМС, необходимо погасить задолженность за предшествующие 12 месяцев (с 1 января 2020 года). Если в течение 3-х месяцев Вам не удается найти новую работу, то следует обратиться в центр занятости, чтобы зарегистрироваться в качестве безработного и получить статус застрахованного в системе. В этом случае за Вас взносы в ОСМС будут производиться из государственного бюджета.

Незарегистрированные безработные, бездействующие индивидуальные предприниматели или граждане, которые не имеют официальной работы и постоянных доходов, могут:

1. Самостоятельно платить 5 % от 1 минимальной заработной платы. Перечислять с 1 января 2020 года платеж за ОСМС можно через банки второго уровня, АО «Казпочта», приложение Kaspi.kz (код назначения платежа – 122). Платежи можно осуществлять ежемесячно, а можно авансом за каждый месяц отдельным платежным поручением/извещением.
2. Зарегистрироваться как участник единого совокупного платежа (ЕСП) и платить в месяц 1 МРП (месячный расчетный показатель), что в 2020 году составит 2 651 тенге для города, 0,5 МРП (1 326 тенге) – для села. Из этой суммы 40 % будет засчитываться в счет оплаты взносов ОСМС, 10 % – индивидуальный подоходный налог, 20 % – социальные отчисления, 30 % – обязательные пенсионные взносы.

За дополнительной информацией обращайтесь в наш контакт-центр: 1406.